Konkurs – Regulamin i wyniki

Konkurs – Regulamin i wyniki

Regulamin ogólnopolskiego konkursu na innowacyjną funkcjonalność wycieraczki systemowej

 1. Zagadnienia podstawowe dotyczące konkursu:

  • Organizatorem konkursu jest Alumatex Sp. z o.o. ul. Slachecka 191, 32-080 Brzezie NIP: 677-23-23-077.
  • Konkurs organizowany jest w terminie 01.11.2019 – 15.02.2020 i tylko w tym okresie prace będą przyjmowane.
  • Wyniki zostaną ogłoszone w terminie 14 dni roboczych od daty zakończenia konkursu.
  • Lista zwycięzców zostanie opublikowana na stronie konkursowej (poniżej regulaminu).
 2. Przedmiot konkursu

  • Głównym tematem konkursu jest stworzenie projektu innowacyjnej funkcjonalności i zastosowania wycieraczki systemowej, bazującej na stylistyce firmowej. Praca konkursowa musi być możliwa do odwzorowania za pomocą dostępnych metod budowy wycieraczek systemowych.
 3. Zasady udziału w konkursie

  • W konkursie mogą brać osoby uczące się w wieku 18-26 lat, które zgłoszą w wyżej wymienionym terminie, pracę będącą przedmiotem konkursu
  • Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim i nie posiada ograniczeń związanych z miejscem zamieszkania
  • O wyborze laureatów zadecyduje dwuosobowa komisja składająca się z prezesa i v-ce prezesa firmy Alumatex Sp. z o.o.
  • Prace przyjmowane są drogą elektroniczną pod adresem email: konkurs@alumatex.pl lub za pośrednictwem poczty pod adresem (Alumatex Sp. z o.o. ul. Szlachecka 191, 32-080 Brzezie). W przypadku tradycyjnej przesyłki pocztowej jako datę wpływu uznaje się datę ze stempla pocztowego.
  • W konkursie mogą wziąć udział tylko prace wykonane indywidualnie.
  • Autor przesyłając pracę konkursową oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do wykorzystania przesyłanego zgłoszenia.
  • Organizator akceptuje prace wykonane wszystkimi technikami cyfrowymi pozwalającymi zaprezentować pomysł oraz myśl technologiczno-konstrukcyjną.
  • W konkursie przewidziane są 2 kategorię prac
   1. Artystyczna – prace rozszerzające walory wizualne
   2. Technologiczna – prace rozszerzające funkcjonalności wycieraczek systemowych
  • W każdej z dwóch grup zostaną wyłonione 3 osoby będące laureatami konkursu.
  • Organizator dla każdego miejsca medalowego przewiduje następujące nagrody
   • 1. miejsce – nagroda pieniężna 1.000zł (tysiąć złotych)
   • 2. miejsce – nagroda pieniężna 500zł (pięćset złotych)
   • 3 miejsce. – nagroda pieniężna 250zł (dwieście pięćdziesiąt złotych)
 4. Prawa autorskie i kwestie formalne:

  • Autor pracy konkursowej wyraża zgodę i upoważnia nieodpłatnie organizatora konkursu do korzystania z pracy konkursowej w sposób nieograniczony czasowo i terytorialnie, na wszystkich polak eksploatacji w zakresie:
   • utrwalania i zwielokrotnienia pracy dowolną techniką , w tym techniką drukarką w dowolnej formie, reprograficzna, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową,
   • nagrywania pracy na dowolnym nośniku danych, w tym na dysku komputerowym, DVD, na taśmie magnetycznej, na CV, VCD, na dysku typu pendrive
   • obrotu oryginałem albo egzemplarzami , na których praca została utrwalona – wprowadzanie do obrotu lub użyczenie oryginału lub egzemplarzy,
   • publikacji pracy w internecie,
   • rozpowszechniania dowolnej liczby kopii pracy w środkach masowego przekazu,
   • wykorzystania pracy do celów promocji działań organizatora konkursu,
   • innych przypadków rozpowszechniania pracy, w tym jej publikowania, publicznego wyświetlania, wystawiania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niej dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
   • dokonywania opracowań pracy w tym obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji.
  • Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia z tytułu korzystania przez organizatora konkursu z prac zgodnie z niniejszym regulaminem.
 5. Postanowienia końcowe

  • Pytania i uwagi dotyczące konkursu należy kierować na adres konkurs@alumatex.pl
  • Jakiekolwiek złamanie dowolnego punktu regulaminu przez uczestnika, oznacza jego wykluczenie z konkursu
  • W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego.

 

OGŁOSZENIE WYNIKÓW

W dniu 28.02.2020 komisja konkursowa w składzie Piotr Trzciński oraz Tomasz Trzciński postanawia wyłonić następujących laureatów:

W kategorii artystycznej:

 1. Miejsce – Jarosław Kamiński (Drzonów, woj. lubuskie), mgr. Anna Sielska (Piła, woj. wielkopolskie)
 2. Miejsce – Dorota Janicka (Olsztynek, woj. warmińsko-mazurskie)
 3. Miejsce – Emilian Ścibisz (Kraków, woj. małopolskie)

W kategorii technologicznej:

 1. Miejsce – Joanna Dąbek (Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie)
 2. Miejsce – inż. Piotr Grelewski (Warszawa, woj. mazowieckie)
 3. Miejsce – Łukasz Jastrzębski (Chęciny, woj. świętokrzyskie)
Dziękujemy za udział!
Ze zwycięzcami skontaktujemy się drogą mailową.